Mã số thuế Tên công ty Địa chỉ Email Số điện thoại Trạng thái
222222 123 admin Hoạt động